Nordic Walking World Records

ULTRA Nordic Walking World Records

50 mil, 100 km, 100 mil, 12 godzin, 24 godziny

R E G U L A M I N

I. Nazwa imprezy.

Ultra Nordic Walking World Records (UNWWR)

II. Termin i miejsce zawodów.

23-24.04.2022
Start, meta i baza zawodów: Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
Biuro zawodów: Osada Leśna Barbarka – Recepcja Hotelu Dworek
Czynne od 22.04.2022, godz. 18.00 do 24.04.2022, godz. 15.00
Godzina startu całej imprezy: 23.04.2022, g. 08:00 – parking przed Dworkiem Osady Leśnej Barbarka
Zakończenie zawodów: 24.04.2022, g. 16.00 – parking przed Dworkiem Osady Leśnej Barbarka

III. Organizator.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „WYTRWAM”

IV. Współorganizatorzy i partnerzy
– Szkoła Leśna na Barbarce,
– Polskie Zrzeszenie Sędziów Nordic Walking,
– Nadleśnictwo Toruń,
– Nadleśnictwo Dobrzejewice.

V. Idea imprezy.

– popularyzacja nordic walking jako formy rekreacji ruchowej,
– popularyzacja marszów długodystansowych,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– ustanowienie przez każdego z uczestników swojego indywidualnego rekordu w marszu techniką nordic walking na wybranym dystansie 50 mil, 100 km, 100 mil bądź w czasie 12 lub 24 godzin.

VI. Program zawodów.

22.04.2022 r. PIĄTEK:
godz. 18:00 – otwarcie Biura Zawodów (Recepcja Hotelu Dworek Osady Leśnej Barbarka w Toruniu), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko w Biurze Zawodów. W biurze zawodów sprawdzamy wyposażenia obowiązkowego w tym długość kijków.
godz. 20:00 – zalecana odprawa dla uczestników UNWWR: 100 mil, 100km, 50mil, 24h, 12h.
Biuro zawodów wydaje pakiety startowe na UNWWR: 100 mil, 100km, 50mil, 24h, 12h w piątek 22.04.2022 do godz. 22:00.
.

23.04.2022 r. SOBOTA:
godz. 07:00 – otwarcie strefy oraz bufetu dla zawodników i zarejestrowanego supportu,
godz. 07:00 – otwarcie Biura Zawodów (Recepcja Hotelu Dworek Osady Leśnej Barbarka w Toruniu),
godz. 07:00 rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 100 mil, 100km, 50mil, 24h, 12h. Pakiety startowe wydawane są tylko w Biurze Zawodów. W Biurze Zawodów sprawdzamy wyposażenie obowiązkowe, w tym długość kijków.
godz. 07:30 zakończenie rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 100 mil
godz. 08:00 – Start uczestników UNWWR 100 mil
godz. 08:00 zakończenie rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 100km
godz. 08:30 – Start uczestników UNWWR 100 km
godz. 08:30 zakończenie rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 12h
godz. 09:00 – Start uczestników UNWWR 12h
godz. 09:30 zakończenie rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 24h
godz. 10:00 – Start uczestników UNWWR 24h
godz. 10:00 zakończenie rejestracja uczestników i wydawanie pakietów startowych na UNWWR: 50mil
godz. 10:30 – Start uczestników UNWWR 50 mil
godz. 20:59 – zamknięcie mety UNWWR 12h (limit 12 godz.)
godz. 21.00-21:30 – realizacja przez sędziów i organizatora domiarów dystansu dla UNWWR 12h.
godz. 21:30 – ogłoszenie wyników wstępnych dla UNWWR 12h.
godz. 22:00 – ogłoszenie wyników oficjalnych dla UNWWR 12h.

24.04.2022 r. NIEDZIELA:

godz. 08:30 – zamknięcie mety UNWWR 100 km (limit 24 godz.)
godz. 08:30 – ogłoszenie wyników wstępnych dla UNWWR 100 km.
godz. 09:00 – ogłoszenie wyników oficjalnych dla UNWWR 100 km.
godz. 09:30 – zamknięcie mety UNWWR 50 mil (limit 23 godz.)
godz. 09:30 – ogłoszenie wyników wstępnych dla UNWWR 50 mil.
godz. 10:00 – ogłoszenie wyników oficjalnych dla UNWWR 50 mil.
godz. 09:59 – zamknięcie mety UNWWR 24h (limit 24 godz.)
godz. 10:00-10:30 – realizacja przez sędziów i organizatora domiarów dystansu dla UNWWR 24h
godz. 10:30 – ogłoszenie wyników wstępnych dla UNWWR 24h.
godz. 11:00 – ogłoszenie wyników oficjalnych dla UNWWR 24h.
godz. 14:00 – zamknięcie mety UNWWR 100 mil (limit 30 godz.)
godz. 14:00 – ogłoszenie wyników wstępnych dla UNWWR 100 mil.
godz. 14:30 – ogłoszenie wyników oficjalnych dla UNWWR 100 mil.
godz. 15:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród (Polana Dolna przy scenie)

Zawodnicy proszeni są o ustawianie się na starcie 5 min przed rozpoczęciem wybranej konkurencji.
O dopuszczeniu do startu zawodników, którzy spóźnili się na start każdorazowo decyduje Organizator.

Harmonogram startów oraz limity czasowe:

VII. Restrykcje związane z sytuacją epidemiczną.

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w ramach zawodów Organizator dopuszcza do wystartowania maksymalnie 150 zawodników (w tym 15 miejsc zarezerwowanych dla puli organizatora), klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu netto (od wystrzału startera i pierwszego przejścia linii pomiarowej na starcie do ostatniego przekroczenia linii pomiarowej usytuowanej na mecie).
2. Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.
3. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia, a także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
4. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i służby ratowniczo-medycznej – w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem “SARS-CoV-2” pod rygorem dyskwalifikacji.

VIII. Zasady uczestnictwa.

1. Prawo startu w zawodach mają osoby, które do dnia 23.04 2022 roku ukończą 18 lat.
2. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.
3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie elementy wyposażenia obowiązkowego.
4. Weryfikacji będzie podlegać długość kijków. Kijki zakwalifikowane jako prawidłowe zostaną oznaczone przez organizatora odpowiednią nalepką z numerem startowym zawodnika. Używanie innych kijków nie zweryfikowanych i oznaczonych w trakcie rejestracji skutkować może dyskwalifikacją zawodnika. Możliwa jest zmiana kijków w wyniku ich uszkodzenia po warunkiem zgłoszenia takiego faktu do Sędziego Głównego zawodów bezpośrednio, bądź poprzez sędziów liniowych rozmieszczonych na trasie. Dopuszcza się weryfikację i przypisanie do zawodnika więcej niż jedną parę kijków (maksymalnie 3).
5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (tłumaczone na język polski) lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w marszu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
6. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.
7. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy, który musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów oraz zwrotny chip pomiarowy, który powinien być umieszczony na nodze nie wyżej niż 15 cm od podłoża.
8. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej najpóźniej do dnia 01.03.2022 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu).
9. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatora oraz służb porządkowych.
10. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.
11. Znajdujący się na punkcie Start/Meta ratownik medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.
14. Odebranie numeru startowego przez uczestnika marszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IX. Wyposażenie obowiązkowe oraz zasady doboru długości kijków.

1. Na wyposażenie obowiązkowe składają się:
a) kijki przeznaczone do marszu nordic walking, których długość powinna być dobrana w następujący sposób:
– przyjęcie postawy zasadniczej (sylwetka wyprostowana, nogi złączone),
– trzymanie kija za rękojeść i oparcie go pionowo do podłoża,
– ustawienie się tak, by kąt między ramieniem a przedramieniem wynosił 90° (z akceptowalnym błędem +/- 10°),
b) kubek wielorazowego użytku (organizator dopuszcza użycie bidonu, softflasku itp.),
c) lampka czołową w przypadku marszu nocą i po zmroku,
d) lampka z czerwonym światłem z tyłu przez cały czas trwania marszu (niezależnie od pory dnia lub nocy),
e) zapasowy komplet baterii do lampki.

X. Rejestracja zawodników.

1. Zawodnik ma prawo rejestracji i startu w zawodach tylko na jednym, wybranym przez siebie, dystansie bądź czasie.
2. Rejestracja jest podzielona na dwie kategorie:
a) dystanse – 50 mil (80,467 km), 100 km oraz 100 mil (160,934 km)
b) czasy – 12 godzin i 24 godziny.
Zawodnicy w trakcie rejestracji deklarują pokonywany dystans bądź czas i nie ma możliwości zmiany tej deklaracji po starcie zawodów i w trakcie trwania zmagań. W przypadku, gdy zawodnik zadeklaruje udział, w ramach zawodów, w marszu 24 godzinnym i w czasie trwania tych 24 godzin pobije rekord na dystansie np. 100 mil (160,934 km) to taki wynik nie zostanie zakwalifikowany do dystansu, a tylko do deklarowanego wcześniej marszu 24 godzinnego.
Podobnie w sytuacji, gdy zawodnik zadeklaruje udział np. w marszu na 100 km i w tym czasie ustanowi rekord na 12 godzin, to taki wynik nie zostanie zakwalifikowany do czasu, tylko do deklarowanego wcześniej dystansu.
3. Możliwość zamiany deklaracji co do pokonywanego dystansu bądź czasu istnieje tylko za zgodą Organizatora i tylko pod warunkiem nie wystartowania zawodów w danej kategorii.

XI. Rejestracja wsparcia zawodnika (support).

1. Każdy zawodnik w trakcie rejestrowania się na zawody ma prawo dokonać rejestracji jednej osoby jako swojego wsparcia (supportu).
2. Support otrzyma unikatowy identyfikator powiązany z numerem zawodnika, którego będzie wspierać.
3. Wsparcie przez zgłoszoną osobą będzie możliwe do realizacji TYLKO w wyznaczonych przez organizatora punktach usługi zawodników.
4. Wsparcie na trasie oraz poza wyznaczonymi punktami skutkować będzie przyznaniem zawodnikowi CZERWONEJ KARTKI i dyskwalifikacją.
5. Tylko osoba oficjalnie zarejestrowane jako wsparcie zawodnika, będzie miała wstęp do wyznaczonych stref obsługi zawodników.
6. Za zgodą organizatora dopuszcza się możliwość zmiany danych osoby wspierającej, jednak najpóźniej na dwie godziny przed startem danej kategorii pod warunkiem funkcjonowania w tym czasie biura zawodów.

XII. Zasady marszu oraz sędziowania.

1. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO CHODZENIA TECHNIKĄ NORDIC WALKING PRZEZ CAŁY CZAS UCZESTNICTWA W ZAWODACH.
2. Marsz nordic walking (NW) jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym. Istotne jest zachowanie stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Zabroniona jest faza lotu.
Zabronione jest również:
– podbieganie, skoki,
– nieużywanie kijków podczas marszu,
– używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne,
– agresja, przemoc, niesportowe zachowanie wobec zawodników, sędziów i kibiców na trasie zawodów,
– skracanie trasy lub jej opuszczenie bez poinformowania sędziego (jedyny dopuszczalny moment to zejście do punktu obsługi zawodników wskazanego wcześniej przez organizatorów, usytuowanego w pobliżu startu i mety zawodów),
– wsparcie przez osoby trzecie zawodników na trasie poza miejscem do tego wskazanym przez organizatora (jedyny dozwolony punkt wsparcia to miejsce obsługi zawodników).
Odnotowanie przez sędziów choćby jednego z w/w przypadków skutkować będzie przyznaniem czerwonej kartki, a w konsekwencji dyskwalifikacją.
Dodatkowo podczas zawodów sędziowie weryfikują następujące aspekty techniki marszu NW:
– naprzemienną pracę ramion w płaszczyźnie strzałkowej (przód–tył),
– aktywne osadzenie kijów pod kątem ostrym i odepchnięcie się od podłoża,
– obszerną pracę ramion, podkreślającą minięcie dłonią biodra oraz w tym momencie rozluźnienie uchwytu dłoni na rękojeści kijka (otwarcie dłoni) i wsparcie na pasku/rękawicy,
– aktywną pracę stóp z pełnym przetaczaniem od pięty, poprzez śródstopie, do palców,
– prawidłowe pochylenie ciała w przód wynikające z marszu i zaczynające się od stawu skokowego, a nie „załamanie w biodrach” czy klatce piersiowej (protrakcja),
– po aktywnym odepchnięciu, powrót całego ramienia do przodu wraz z kijkiem, który jest przenoszony w powietrzu – niedozwolone jest ciągnięte kijka po podłożu.
Nie stosowanie się do powyższych zaleceń skutkować będzie przyznaniem żółtej kartki.

Żółtą kartką skutkuje również:
– niezatrzymanie się zawodnika na trasie na polecenie sędziego,
– brak minięcia linii bioder całej dłoni łącznie z kciukiem,
– brak obszernej pracy ramion w czasie marszu, praca z łokcia,
– brak wbicia kija, brak odepchnięcia kija, markowanie odbicia,
– nierównolegle odpychanie się kijami,
– wbijanie kijów pod kątem prostym,
– wbijanie kijów poza nogę zakroczną,
– chód sportowy, technika pracy stawami biodrowymi,
– obniżenie środka ciężkości ciała,
– nadmierne pochylenie ciała w przód,
– utrudnianie wyprzedzania, zachodzenie trasy marszu innym zawodnikom, popychanie,
– używanie podczas marszu słuchawek nausznych bądź dousznych,
– brak otwarcia/rozluźnienia dłoni poza biodrem,
– inne wskazane przez sędziego.

3. Poza bezpośrednim sędziowaniem dopuszcza się udzielenie kary na podstawie materiału filmowego dostarczonego sędziemu przez osoby postronne, bądź zarejestrowanego przez Organizatora zawodów kamerą usytuowaną na trasie.

4. Rodzaje kar i ostrzeżeń:
Zawodnik będzie INFORMOWANY, gdy sposób jego poruszania się nie spełnia warunków określonych w punkcie Zasady marszu oraz sędziowania (pkt. XII niniejszego regulaminu).
Łamanie tych zasad karane będzie ostrzeżeniami i karami:
Upomnienie ustne:
– informacja dla zawodnika o popełnianych błędach technicznych, bez potrzeby zatrzymania zawodnika.
Ostrzeżenie żółtą kartką:
– nie wymaga zatrzymania zawodnika,
– wymaga okazania żółtej kartki zawodnikowi, za wyjątkiem sędziego mobilnego, który może udzielić żółtej kartki bez konieczności jej okazywania,
– ostrzeżenie żółtą kartą wymaga poinformowania zawodnika o rodzaju wykroczenia; dopuszcza się, by do udzielenia żółtej kartki sędzia zatrzymał zawodnika i przekazał mu werbalnie przyczynę udzielenia kartki, o ile nie zakłóci w ten sposób marszu i kontroli innych zawodników na trasie zawodów,
– Otrzymanie TRZECIEJ żółtej kartki skutkować będzie informacją od Sędziego Głównego o przyznaniu czerwonej kartki i DYSKWALIFIKACJI.
Czerwona kartka/dyskwalifikacja:
Po okazaniu czerwonej kartki zawodnik musi zejść z trasy zawodów. Jeżeli sędzia uzna, że nie zagraża to organizacji i bezpieczeństwu zawodów, może pozwolić ukaranemu zawodnikowi na kontynuację zawodów, jednak bez uwzględniania jego czasu w klasyfikacji końcowej. W przypadku, gdy sędzia nie miał możliwości zatrzymania zawodnika do udzielenia kary w postaci czerwonej kartki, może przekazać informację elektronicznie/telefonicznie kolejnemu sędziemu, by w jego imieniu zatrzymał zawodnika i przekazał nałożoną karę.
5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 30 minut od momentu ogłoszenia wstępnych wyników w danej kategorii.
6. Każdy protest należy w pierwszej kolejności zgłaszać ustnie do Sędziego Głównego zawodów przez samego zawodnika lub przez osobę działającą w jego imieniu.
7. Od decyzji podjętej przez Sędziego Głównego przysługuje prawo odwołania się do Komisji odwoławczej. Odwołanie musi być złożone w ciągu 30 minut od ogłoszenia wstępnych wyników. Należy składać je na piśmie, z podpisem zawodnika lub osoby oficjalnie występującej w imieniu zawodnika, wraz z kaucją 200 zł. Odwołania bez wpłaconej kaucji nie będą rozpatrywane. W przypadku nieuznania protestu kaucja przepada i nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania kaucja podlega zwrotowi na rzecz zawodnika.
8. Komisja odwoławcza składa się z pięciu przedstawicieli: 3 organizatora, Sędziego Głównego zawodów oraz Sędziego liniowego/pomocniczego. Skład osobowy komisji odwoławczej zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów.
9. Decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna. Nie istnieje dalsza możliwość składania odwołania do innych ciał.
10. Podczas zawodów na trasie niedozwolone jest używanie wszelkiego typu urządzeń elektronicznych mogących przeszkadzać w marszu innym zawodnikom. Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności kontaktu zawodników z sędziami, organizatorami oraz innymi służbami porządkowymi zabronione jest używania słuchawek za wyjątkiem słuchawki w technologii przewodnictwa kostnego, dzięki którym uszy pozostają odsłonięte i zapewniony jest kontakt z otoczeniem.
11. Organizator zapewni w miejscu startu/mety punkty odświeżania dostępne dla zawodników. Zawodnik może dostarczyć własne napoje, odżywki, żele itp. na punkt odświeżania.
12. W strefie odżywiania technika marszu zawodników nie jest oceniania przez sędziów.
13. Podczas zawodów każdy zawodnik ma obowiązek posiadania numeru startowego umieszczonego na odzieży wierzchniej w sposób widoczny dla sędziów. Numer noszony przez zawodnika musi odpowiadać numerowi nadanemu na liście startowej.
14. Zawodnik bez numeru startowego oraz chipa nie ma prawa startu w zawodach.

XIII. Pomiar czasu – kategoria 50 mil (80,467 km), 100 km oraz 100 mil (160,934 km).

Pomiar czasu będzie całkowicie automatyczny z wykorzystaniem systemu z transponderami. Czas zostaje zarejestrowany po przebyciu każdego okrążenia i minięcia punktu pomiarowego usytuowanego na starcie/mecie okrążenia.
Przy zaprojektowanej trasie długości 2442 m zawodnicy, aby zostać sklasyfikowani na danym dystansie muszą pokonać odpowiednio:
a. 33 okrążenia dla 50 mil (80,467 km),
b. 41 okrążeń dla 100 km,
c. 66 okrążeń dla 100 mil (160,934 km).

One loop is 2442 mm2442Laps to goDistance (m)Measurement accuracy
±1 dm/100 m (BOSCH GWM 32)
Distance - competition distance = walk to more in metersTotal measurement accuracy laps to go * Measurement accuracy Meters more than distance and measurement accuracy
100mil16093465,90254661611722,442238161,17276,828
50mil8046732,9512733805862,44211980,58638,414
100km10000040,95004411001222,442122100,12221,878

XIV. Pomiar dystansu kategoria 12 i 24 godziny.

Pomiar dystansu będzie realizowany automatycznie z wykorzystaniem systemu z transponderami. Czas zostaje zarejestrowany po przebyciu każdego okrążenia i minięcia punktu pomiarowego usytuowanego na starcie/mecie okrążenia.
Dodatkowo dla zawodników znajdujących się jeszcze na trasie w momencie upłynięcia 12h i odpowiednio 24h godzin od startu zostanie dokonany domiar dystansu od linii startu/mety (bądź najbliższych oficjalnych oznaczeń dystansu na trasie) do punktu zatrzymania w momencie upłynięcia 11 godzin 59 minut 59 sekund bądź odpowiednio 23 godzin 59 minut i 59 sekund.
Wyniki końcowe zarejestrowane na pomiarze automatycznym (linia start/meta) zostaną powiększone o te zmierzone przez sędziów i organizatora, a wynikający z punktu zatrzymania zawodnika.

XV. Rodzaje wyników.

1. Są dwa rodzaje wyników: wyniki wstępne i wyniki oficjalne.
a) Wyniki wstępne – są pierwszymi wynikami zawodów sporządzonymi przez organizatora zawodów po dotarciu do mety ostatniego zawodnika i naradzie sędziów. Wyniki wstępne obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu i są podawane do wiadomości oraz wywieszone w strefie mety oraz w biurze zawodów w możliwie najszybszym czasie po dotarciu do mety ostatniego zawodnika. Czas, w którym następuje wywieszenie wyników wstępnych musi zostać odnotowany na odpowiedniej liście wyników.
b) Wyniki oficjalne – wyniki oficjalne zawodów są nieodwołalne. Podawane są do wiadomości natychmiast po upływie terminu, w jakim można wnieść sprzeciw lub po wydaniu decyzji przez jury zawodów o wniesionym sprzeciwie.

XVI. Bezpieczeństwo i opieka medyczna.

1. Organizator zapewnia punkt pomocy medycznej usytuowany w miejscu startu i mety zawodów.
2. Zawodnik musi niezwłocznie wycofać się z zawodów, jeśli takie polecenie otrzymał od przedstawiciela obsługi ekipy medycznej wyznaczonej przez organizatora zawodów.
3. Podczas trwania zawodów na oznakowanej trasie mogą przebywać jedynie zawodnicy biorący udział na danej kategorii.
4. Podczas trwania zawodów w punkcie obsługi zawodników poza organizatorami, sędziami nie będącymi w tym czasie na trasie, mogą znajdować się tylko zawodnicy oraz oficjalnie zgłoszony przez nich support.
5. Nad prawidłową techniką zawodników czuwać będą sędziowie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do zasad marszu techniką Nordic Walking udzielać będą ostrzeżeń do dyskwalifikacji włącznie.

XVII. Limity czasowe.

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów w danej kategorii określona jest przez Organizatora w ogólnodostępnym harmonogramie. Zawodnik decyduje o przerwach w marszu, musi jednak zmieścić się w wyznaczonym przez organizatora limicie czasowym.
Limity czasu dla kategorii dystansów:
– 50 mil (80,467km) – 18 godzin,
– 100 km – 19 godzin,
– 100 mil (160,934km) – 30 godzin.
Dla zmagań w czasie 12 i 24 godzin minimalna odległość, która stanowi, że marsz jest zaliczony to jedna pętla oraz przejście punktu startu/mety na którym usytuowany będzie punkt automatycznego pomiaru czasu.

XVIII. Trasa oraz pomiar czasu.

Wszyscy zawodnicy zmagań poruszają się po tej samej wyznaczonej i oznakowanej trasie na pętli o długości 2442 metrów oraz w wyznaczonym przez organizatora kierunku.
Cała trasa przebiega po drogach gruntowych oraz leśnych.
Szczegółowa mapka trasy:

Rysunek 1: Trasa ULTRA

Dodatkowo mapa będzie dostępna na stronie wydarzenia (https://ultra.wytrwam.pl) oraz przed marszem w biurze zawodów.
1. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub marsz poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
2. Trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą elementów odblaskowych oraz rozstawionymi co 250 m tabliczkami informacyjnymi z oznaczeniem dystansu.
3. Zawody będą odbywać się po drogach leśnych jednak przy nieograniczonym ruchu drogowym. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności i przestrzegania zasad ruchu drogowego, szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy startem/metą a zejściem na ścieżkę leśną.
4. Po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w wyznaczonej strefie dla zawodników i spędzić w niej dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia.
5. Po każdej pętli zawodnik może zgłosić Sędziemu Głównemu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipa pomiarowego w oznaczonym i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko po ponownym pobraniu chipu
6. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są zawodnicy, którzy odpowiednio dla:
a. dystansów (50 mil, 100 km i 100 mil) pokonają je w najkrótszym czasie
b. dla czasów (12 godzin i 24 godziny) pokonają największą ilości kilometrów w wyznaczonym limicie czasowym. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt z punktu pomiaru czasu zlokalizowanego na starcie/mecie trasy plus domiar realizowany przez sędziów.

XIX. Zgłoszenia i opłata startowa.

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach pn. „ULTRA NORDIC WALKING WORLD RECORDS” przyjmowane są do 23.04.2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie firmy obsługującej zapisy –https://b4sportonline.pl/ultra_nordic_walking_world_records/?lang=pl
bądź bezpośrednio w biurze zawodów w przeddzień i w dniu ich rozpoczęcia.
Wysokość opłata startowych wynosi odpowiednio:

Kategoria Dystans/CzasTermin I – do 30.11.2021 r.Termin II – do 14.02.2022 r.Termin III – do 22.04.2022 r.
100 mil220 zł250 zł280 zł
100 km200 zł220 zł250 zł
50 mil190 zł210 zł230 zł
12 h180 zł200 zł220 zł
24 h210 zł230 zł260 zł

Koszulka techniczna w pakiecie startowym (full print przygotowane przez Warsztat Koszulkowy partnera wydarzenia), tylko dla zawodników zgłoszonych i opłaconych do 01.04.2022 r. do godz. 23.59.

Dopuszcza się rejestrację w przeddzień i w dniu startu w biurze zawodów – pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc. Koszt rejestracji i opłaty startowej niezależnie od kategorii wynosi 350 zł.
Konto do dokonywanie wpłat:
Bank: BNP Paribas
Numer rachunku: 92 1600 1462 1857 6833 5000 0003
Tytuł wpłaty: (dystans/czas) + imię i nazwisko (np. 100 mil Jan Kowalski, 12h Anna Nowak)
Dla wpłat z zagranicy:
kod BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK
IBAN: PL92 1600 1462 1857 6833 5000 0003
1. W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: ultra@wytrwam.pl.
2. W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej.
3. W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęska żywiołowa itp.) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 10.04.2022 r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego.
5. Po terminie 10.04.2022 r. organizator nie zwraca opłat startowych.
6. Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 10.04.2022 r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł.
7. Faktury za udział w marszu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.
8. Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom.
9. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
11. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
12. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz otrzymany w Biurze zawodów, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz wpłacenie opłaty startowej.
13. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).
14. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT za udział w marszu, koniecznie muszą zgłosić chęć jej otrzymania podczas zapisu na portalu b4sport.pl. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę na zakład pracy wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

XX. Szatnie i depozyt oraz miejsca noclegowe.

1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy.
3. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
4. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed i po zawodach zawodnicy będą mogli skorzystać z przebieralni.
6. W punkcie obsługi zawodników (sala 200 m² bądź innym wskazanym przez organizatora) możliwe będzie rozłożenie własnej karimaty, śpiwora i regeneracja w trakcie zmagań (opcja bezpłatna).
7. Organizator za dodatkową odpłatnością zapewnia ograniczoną liczbę miejsc o standardzie schroniskowym i hotelowym w pokojach wieloosobowych. Opcja wyboru noclegu dostępna będzie w czasie rejestracji.

XXI. Miejsca obsługi zawodników.

1. Organizator przewiduje dwa miejsca obsługi zawodników:
1) Usytuowany w pobliżu punktu start/meta
2) Usytuowany w sali (200m²) przylegającej do Dworku wraz z placem.

Rysunek 2 Plan sytuacyjny miejsca zawodów UNWWR

XXII. Świadczenia startowe.

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
– numer startowy,
– opaskę dla zawodnika oraz oficjalnie zgłoszonego supportu,
– zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
– pamiątkowy gadżet,
– profesjonalny pomiar czasu,
– oznakowanie trasy,
– ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów,
– lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane w punkcie obsługi zawodników,
– ciepły posiłek w trakcie pierwszej doby zmagań,
– ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
– puchary i nagrody dla zwycięzców,
– depozyt w Bazie Zawodów,
– możliwość nieodpłatnego noclegu we własnym zakresie na sali (rysunek 2: Plan sytuacyjny miejsca zawodów UNWWR)
– worek na depozyt,
– obsługę techniczną,
– zmęczenie i zadowolenie,
– udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie),
– dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej marszu).

– koszulka techniczna (full print przygotowane przez Warsztat Koszulkowy partnera wydarzenia), tylko dla zawodników zgłoszonych i opłaconych do 01.04.2022 r. do godz. 23.59.

XXIII. Klasyfikacje.

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach UNWWR 12h i 24h oraz UNWWR 50 mil, 100 km i 100 mil: open kobiet i open mężczyzn.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW:

1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa
3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności partnerów.

XXIV. Oświadczenie.

1. Uczestnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, w okresie 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia:
– nie jest zakażony/-a wirusem SARS-COV-2;
– nie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
– nie ma objawów infekcji, gorączki, kaszlu lub temp. powyżej 38 st.C,
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału w UNWWR u zawodnika wystąpią objawy zakażenia COVID19, zobowiązuje się on niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowe służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora UNWWR na adres mailowy: ultra@wytrwam.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS.

XXV. Postanowienia końcowe.

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
3. Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału nim 50 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.
6. Wszystkich zawodników na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
7. Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie przedstawiciela organizatora o takim fakcie.
8. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
9. W czasie marszu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych.
10. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani..
11. Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny.
12. W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą marszu.
13. Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.
14. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów ULTRA NORDIC WALKING WORLD RECORDS.
16. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultra.wytrwam.pl. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

XXVI. Kontakt.

Dyrektor wydarzenia: Jan Ciesielski, tel. 697 620 829
Kierownik zawodów: Sławomir Bogacki, tel. 605 211 231
email: ultra@wytrwam.pl

Napisz do nas:

Organizator:

Znajdziesz nas:

Skip to content