Nordic Walking World Records

12 godzinny rajd Nordic Walking w ramach:

ULTRA-NORDIC WALKING WORLD RECORDS

NIE MUSISZ IŚĆ:

50 mil, 100 km, 100 mil, 24 godzin

wystarczy jedno okrążenie 2700m, aby poczuć magię tych zawodów.

START

REGULAMIN OTWARTEGO ULTRA RAJDU NORDIC WALKING

I. Cele imprezy

 1. Otwarty i bezpłatny Ultra Rajd Nordic Walking dla wszystkich chętnych na dystansie minimum 2750 metrów (jedno okrążenie).
 2. Ultra Rajd stanowi imprezę towarzyszącą Ultra Nordic Walking World Records 2022.
 3. Integracja uczestników Ultra Rajdu i zawodników Ultra. Start i meta rajdu usytuowane są w pobliżu startu/mety zawodów, aby wszyscy, niezależnie od tego czy będą walczyć z własnymi słabościami i rekordami w ramach zawodów, czy maszerować w rajdzie, czuli się uczestnikami jednej wyjątkowej imprezy – Ultra Nordic Walking World Records Toruń 2022.
 4. Celem uczestników rajdu jest przejście jak największej liczby 2750-metrowych okrążeń trasy rajdu w czasie maksymalnie 12 godzin, tj. w godzinach 9.30-21.30.
 5. Rozpowszechnianie idei nordic walking jako naturalnej i dającej najszerszą możliwość skalowania aktywności fizycznej, m.in. dystansu i tempa maszerowania.
 6. Nauka podstaw techniki z wykwalifikowanymi instruktorami.
 7. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, promocja profilaktyki prozdrowotnej oraz ruchu, jako najlepszej formy dbania o zdrowie.
 8. Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 wśród mieszkańców regionu, poprzez aktywizację ruchową i społeczną.
 9. Promocja ekologicznego stylu życia wśród uczestników rajdu – organizacja imprezy sportowej zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.
 10. Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych regionu kujawsko-pomorskiego.
 11. Współpraca w ramach partnerstwa z lokalnymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami.
 12. Integracja lokalnych środowisk nordic walking.

II. Organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „WYTRWAM”

Strona www Ultra Rajdu: https://ultra.wytrwam.pl/rajd

Kontakt: e-mail: ultra@wytrwam.pl

III. Termin, miejsce i trasa rajdu

 • 23 kwietnia 2022 roku (sobota) od godziny 9.30 do 21.30 (ostatni uczestnicy wyruszają na trasę o 20.30)
 • Start i meta: Osada leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
 • Biuro zawodów: recepcja Hotelu Dworek Osady Leśnej Barbarka
 • Trasa:
 • Trasa Ultra Rajdu w całości przebiegać będzie ścieżkami leśnymi.
 • Oznakowana trasa zostanie wytyczona na pętli długości 2750 m.
 • Wytyczony dystans uczestnik może pokonać dowolną ilość razy w ciągu trwania imprezy – jest możliwość przerwy w rajdzie i powrót po niej na trasę.
 • Podczas Ultra Rajdu nie będzie prowadzony automatyczny pomiar czasu, a jedynie rejestrowana będzie liczba przebytych okrążeń przez poszczególnych uczestników.
 • Trasa Ultra Rajdu jest ogłoszona na stronie internetowej imprezy: https://ultra.wytrwam.pl/rajd/
Rysunek 1. Trasa Ultra Rajdu
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników na miejscu.

IV. Udział w Ultra Rajdzie

 1. Ultra Rajd jest bezpłatny dla uczestników – nie będą pobierane opłaty startowe.
 2. W Ultra Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział nieletnich oraz dzieci pod opieką dorosłych. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na uczestnictwo w rajdzie.
 3. W Ultra Rajdzie będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
 4. Minimalny skład drużyny to 4 osoby, a maksymalny 10 osób. Deklaracja przynależności do danej drużyny następuje podczas rejestracji. Istnieje możliwość zmiany przypisania do drużyny wyłącznie do momentu startu danego zawodnika w rajdzie.
 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument umożliwiający weryfikację zapisanego zawodnika.
 6. Podczas marszu uczestnicy Ultra Rajdu muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek, bądź innej odzieży wierzchniej, na klatce piersiowej.
 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie. Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów oraz na stronie internetowej imprezy.
 8. Start uczestników rajdu odbywać się będzie co 30 minut.
 9. Uczestnikom Ultra Rajdu, na pierwszym pokonywanym przez daną grupę okrążeniu, towarzyszyć mogą członkowie stowarzyszenia „Wytrwam”, ucząc podstawowej techniki nordic walking i wspierając ich na trasie.
 10. Uczestnik Ultra Rajdu po każdej pokonanej pętli zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi celem odnotowania przebytego okrążenia.

V. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony w sekcji  Ultra Rajd -> https://ultra.wytrwam.pl/rajd/#Rejestracja
 2. Zapisy będą odbywać się również w dniu Ultra Rajdu w biurze rajdu (recepcja Hotelu Dworek Osady Leśnej Barbarka) w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Rejestracja na Ultra Rajd jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Odbiór pakietów startowych w biurze rajdu (recepcja Hotelu Dworek Osady Leśnej Barbarka) w dniu rajdu od godziny 8.00 do 20.00.

VI. Program Ultra Rajdu

23 kwietnia 2022 roku, sobota:

08.00 – otwarcie biura rajdu, weryfikacja list startowych, zapisy uczestników na miejscu, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych

09.15 – oficjalne otwarcie Ultra Rajdu

09.30 – start Ultra Rajdu

20.30 – wypuszczenie na trasę ostatnich uczestników Ultra Rajdu

21.30 – zamknięcie trasy

22.00 – ogłoszenie wstępnych wyników Ultra Rajdu

 24 kwietnia 2022 roku, niedziela:

12.00 – ogłoszenie oficjalnych wyników Ultra Rajdu

15.00 – oficjalne zakończenie Ultra Rajdu, dekoracja triumfatorów indywidualnych i drużynowych, losowanie nagród (Polana Dolna przy scenie)

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu.

VII. Wyniki

Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i drużynowa przebytej liczny okrążeń.

 1. Klasyfikacja indywidualna uwzględniająca trzy najlepsze wyniki (I, II, III miejsce) – największą liczbę odnotowanych okrążeń.
 2. Klasyfikacja drużynowa uwzględniająca trzy najlepsze wyniki drużyn (I, II, III miejsce), do których wliczane są rezultaty 4 zawodników o największej liczbie odnotowanych okrążeń, np. dla drużyny 7 osobowej do ogólnego wyniku zliczone zostaną tylko 4 wyniki z najwyższą liczbą okrążeń.
 3. Wstępne wyniki będą ogłoszone o godzinie 22.00 po zamknięciu trasy Ultra Rajdu.
 4. Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi w niedzielę o godzinie 12.00.
 5. Dekoracja najlepszych uczestników (indywidualnych i drużynowych) Ultra Rajdu nastąpi zgodnie z zapisami Regulaminu podczas uroczystego zakończenia Ultra Nordic Walking World Records 2022, tj. 24 kwietnia 2022 roku (niedziela).

 VIII. Zasady bezpieczeństwa

 • Podczas Ultra Rajdu będzie obowiązywał rygor sanitarny zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, o których organizator będzie na bieżąco informował.
 • Ultra Rajd ma na celu przede wszystkim bezpieczne i aktywne spędzenie czasu przez uczestników. wobec czego wymagane jest stosowania się do zaleceń organizatorów w kwestiach zachowania bezpieczeństwa na trasie rajdu jak i w okolicach biura zawodów i innych punktach związanych z jego organizacją.
 • Uczestnicy Ultra Rajdu powinni zachować się zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie leśnym, tj.: parkować pojazdami w wyznaczonych miejscach, nie zakłócać ciszy, płoszyć zwierząt, zaśmiecać terenu, niszczyć roślin oraz nie uszkadzać tablic i znaków informacyjnych.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją Ultra Rajdu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.
 5. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

X. Postanowienie końcowe

 1. Ultra Rajd odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia sanitariaty na miejscu zawodów.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Organizator nie dopuści do startu uczestnika pod wpływem ww. środków.
 5. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
 6. Wszystkich uczestników startujących w Ultra Rajdzie obowiązuje niniejszy regulamin.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze rajdu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w oświadczeniach woli i deklaracjach przekazywanych przez uczestnika (dotyczy m.in. przekazywanych danych osobowych uczestnika, deklaracji odnośnie stanu zdrowia itp.).
 10. Uczestnik rajdu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Ultra Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych oraz, że pomimo zastosowania środków ochrony, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy ULTRA NORDIC WALKING WORLD RECORDS, której częścią jest Ultra Rajd .
 12. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie imprezy: www.ultra.wytrwam.pl/rajd. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

PRZEPISY ZWIĄZANE Z MARSZEM TECHNIKĄ NORDIC WALKING 

 1. Każdy uczestnik rajdu powinien korzystać z prawidłowych kijów do nordic walking o prawidłowo dobranej do siebie długości. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija.
 2. Organizator umożliwia wypożyczenie kijów na czas przejścia trasy rajdu.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas całej aktywności, aby nie uderzyć, nie ukłuć kijkiem innego uczestnika lub nie nastąpić na kij osoby idącej przed nim.
 4. Definicja marszu nordic walking, którą powinni stosować uczestnicy rajdu: marsz nordic walking (NW) to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym od podłoża, przy jednoczesnym zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Zabroniona jest faza lotu, czyli brak styczności z podłożem.

Dyrektor wydarzenia: Jan Ciesielski, tel. 697 620 829
Kierowniczka rajdu: Renata Ciesielska, tel. 609 303 128
email: ultra@wytrwam.pl

Kontakt

Organizator

Znajdziesz nas:

Skip to content